Đăng ký thành viên (dự phòng)

  1. Nếu đăng ký thành viên tại trang chính gặp lỗi, hãy email cho chúng tôi
  2. Đăng ký thành viên cần khai chính xác e-mail vì mọi trao đổi từ tài khoản đến bài học giữa chúng tôi và thành viên qua email khi đăng ký. Mọi khiếu nại về tài khoản chúng tôi chỉ giải quyết qua email khi đăng ký. Chú ý: sau khi đăng ký cần mở email và làm theo hướng dẫn trong email để xác nhận email mới hoàn tất.